بسمه تعالی 
                                                                           آشنایی با موسسه خیریه فرهنگی طاها

مؤسسه فرهنگی آموزشی طاهادرسال 1386به شماره ثبت2477 به همت جمعی از افراد خیراندیش،صاحب نظر،دلسوزومتخصص در عرصه تعلیم و تربیت با هدف تربیت انسانهایی متدین،متفکر،مؤثر و توانمند تأسیس گردید و براین اعتقاد است که مدیران بزرگ فردا از فرزندان امروزند.
کلیه ی فعالیت های این مؤسسه غیرسیاسی،غیرانتفاعی و غیردولتی بوده و جزء سازمان های مردم نهاد مصوب جلسه هیأت وزیران کشور مورخ 1384/05/08 و تصویت نامه شماره 27862/ت می باشد.
مؤسسه طاها برای تحقق بخشیدن به اهداف خود تلاش می کند در کنار دیگر فعالیتهای فرهنگی و دینی، به تأسیس مدارس در سطح شهر اصفهان اقدام نماید.
رویکرد فرهنگی آموزشی طاها به گونه ای است که سعی دارد مدرسه ای از نوع دیگر و شیوه و نگرشهایی از جنس دیگر داشته باشد تا در عین تعامل با وضع موجود آموزش و پرورش کشور بتواند کودکان را از آسیب های اجتماعی بدور نگه دارد.
در این مجموعه فعالیتهای فرهنگی با محوریت قرآن،نماز و اهل بیت(ع) اجرا می گردد که سعی می شود متناسب با مقتضیات سنی و شرایط فراگیران باشد و تلاش ما آن خواهد بود که کودکان نه صرفاً برای زمان حال بلکه برای شرایط بهتر در آینده تربیت شوند.
پرداخت هزینه ها در بخش مؤسسه خیریه فرهنگی از طریق مساعدت های مردمی،دریافت وجوهات شرعی،جمع آوری هدایا، قبول به وصیت یا وقفنامه در جهت نیات خیرین انجام می گیرد.
در پایان دست کلیه ی کسانی را که با حمایت های مردمی و معنوی خود این مؤسسه را برای برداشتن گام های بلندتر و مؤثرتر یاری می نمایند به گرمی می فشاریم و امید است تلاش این مجموعه نهال پرثمری باشد در نظام جمهوری اسلامی ایران.
مؤسسه خیریه فرهنگی آموزشی طاها